Mesogia

English version

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012, μετά την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.. Η ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. είναι ανεξάρτητη διοικητικά και λειτουργικά εταιρεία, ρυθμιζόμενης δραστηριότητας.

Αποστολή: Η αποτελεσματική λειτουργία του Δικτύου Διανομής, η συντήρηση και ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα, η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των μη-διασυνδεδεμένων νησιών, καθώς και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης όλων των χρηστών του δικτύου αποτελούν το κύριο καθήκον και αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε 7,4 εκατομμύρια πελάτες και αποτελεί την 5η μεγαλύτερη Εταιρία Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ με βάση τον αριθμό των καταναλωτών που εξυπηρετεί. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΗ

  • Δήμοι Κορωπίου, Λαυρίου, Ν. Μάκρης και τα διασυνδεδεμένα νησιά Κέα, Άνδρος και Τήνος
  • 226.558 καταναλωτές στη Χαμηλή και Μέση Τάση, περιλαμβάνοντας οικιακή, βιομηχανική, εμπορική και αγροτική χρήση, δημοτικό φωτισμό και δημόσια κτίρια.
  • Ενεργειακή κατανάλωση: 956.604 MWh στη ΧΤ και 480.107 MWh στη ΜΤ.
  • 3.925 υποσταθμοί ΜΤ/ΧΤ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 808.235 kVA.
  • Ρυθμιστές τάσης στους υποσταθμούς.

ΤΟ WiseGRID ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

Βελτίωση των παρεχόμενων στους καταναλωτές υπηρεσιών (WiseHOME App).

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των WiseGRID IOP και WiseGRID Cockpit.

Λύσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την ενσωμάτωση ΑΠΕ και διεσπαρμένης παραγωγής, τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας τάσης και την αύξηση της δυνατότητας διείσδυσης ΑΠΕ στο δίκτυο.

Έξυπνα συστήματα αυτομάτου ελέγχου για βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αποδοτικότητας.

Δυνατότητα δοκιμής νέων λειτουργιών και διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής/αναπαραγωγής τους και σε άλλα τμήματα του δικτύου διανομής.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές, η πιλοτική εφαρμογή του WiseGRID θα προσφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ πολύτιμη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Τα εργαλεία Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του WiseGRID είναι ένα σημαντικό βήμα στην επίτευξη του στόχου της εταιρείας να γίνει παράγοντας εξέλιξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κύριοι στόχοι

  • Βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ:
  • Ενεργός διαχείριση ζήτησης για επικουρικές υπηρεσίες και συμμετοχή στην αγορά
  • Συνεργασία με άλλους ενεργειακούς φορείς:

Η επιλογή ενός κορεσμένου υποσταθμού είναι κατάλληλη για τη δοκιμή νέων προηγμένων εφαρμογών διαχείρισης του δικτύου και διαχείριση ζήτησης. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο με χρήση αυτών των εργαλείων.

Ο στόχος είναι να δοκιμασθεί ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ως παράγοντα εξέλιξης της αγοράς. Ενδεικτικά, ο ΔΕΔΔΗΕ  θα δοκιμάσει την παροχή επικουρικών υπηρεσιών (υποστήριξη τάσης), συνδυάζοντας την Απόκριση στη Ζήτηση και τα προσφερόμενα εργαλεία διαχείρισης του δικτύου.

Στόχος είναι να διερευνηθούν οι πολιτικές που θα επιτρέψουν την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και άλλους ενεργειακούς φορείς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ WiseGRID

Στο πιλοτικό που θα λάβει χώρα στην περιοχή των Μεσογείων, θα δοθεί έμφαση στη δοκιμή  των παρακάτω  εργαλείων - εφαρμογών: WG IOP (WiseGRID InterOperable Platform), WG Cockpit, WiseHOME.Εκτός των ανωτέρω, υφίσταται και γενικό ενδιαφέρον για τις εφαρμογές : WiseCORP, WiseCOOP, WG RESCO, WG Fast V2G και WiseEVP.

Σημείωση: Καθώς το έργο εξελίσσεται δυναμικά, είναι πιθανό να προκύψουν αλλαγές στα παραπάνω.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. DMS / SCADA

Στην Περιφέρεια της Αττικής, εγκαθίσταται ένα νέο σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων – Διαχείρισης  Διανομής (SCADA –DMS) αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα SCADA της περιφέρειας.

Επί του παρόντος, η κύρια λειτουργία του συστήματος είναι η εποπτεία των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.

Τηλε-εποπτεία των διατάξεων προστασίας των υποσταθμών ΜΤ με χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας  IEC 870-5-103.

Η υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδομή χρησιμοποιείται από το σύστημα SCADA για τη μετάδοση σημάτων τηλε-χειρισμού, μετρητικών δεδομένων, σημάτων γεγονότων και alarm.

Υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων του συστήματος SCADA:

Επικοινωνία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου  (ΚΣΣ) – Απομακρυσμένης τερματικής μονάδας (remote terminal unit, RTU) εγκατεστημένης μέσα στον υποσταθμό : Μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου Ε-ΝΕΤ που ανήκει στη ΔΕΗ ή με σύνδεση DSL.

Σύνδεση ΚΣΣ – Τηλεχειριζόμενων διακοπτικών στοιχείων στις εναέριες γραμμές ΜΤ: Με GSM μόντεμ και επικοινωνιακό πρωτόκολλο Telegyr TG800.

Σύνδεση ΚΣΣ – RTU για απομακρυσμένο έλεγχο αστικών υποσταθμών ΜΤ.

Σύνδεση ΚΣΣ -  Ενδεικτικών Διέλευσης Σφάλματος:  Σε πολλές περιοχές, τα Ενδεικτικά Διελεύσεως Σφάλματος έχουν κατάλληλες RTU που μεταδίδουν το σήμα σφάλματος με SMS μήνυμα μέσω ενσωματωμένου GSM μόντεμ.

Επιπλέον επιλογές και υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν από το DMS (μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του):

Διαχείριση συναγερμών

Πληροφορίες τοπολογίας

Διαχείριση σφαλμάτων

Υπολογισμός ροών φορτίων

Αναφορές και διαχείριση διακοπών

Παρακολούθηση δεικτών ποιότητας ενέργειας και εξαγωγή στοιχείων

Απόρριψη φορτίου

Διαχείριση παγίων

Υπολογισμός βραχυκυκλωμάτων

Εικονικό περιβάλλον με στοιχεία του πραγματικού κόσμου για: τη διεξαγωγή μελετών δικτύου, βέλτιστου καθορισμού τομών, καθορισμού ρυθμίσεων προστασίας και την εκπαίδευση χειριστών.

2. Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Μετρήσεων (Automated Meter Reading) /

Προηγμένη Υποδομή Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure, AMI)

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και συντήρηση του απαραίτητου μετρητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Συλλέγει και επαληθεύει τα στοιχεία μετρήσεων παρέχοντας στους αντίστοιχους προμηθευτές τα απαραίτητα στοιχεία καταναλώσεων για την έκδοση των λογαριασμών των καταναλωτών.

Έξυπνοι ηλεκτρονικοί μετρητές (smart meters)  σε όλους τους πελάτες ΜΤ και σε μεγάλους πελάτες ΧΤ.

Παρακολούθηση της διανεμόμενης ενέργειας μέσω των έξυπνων μετρητών κάθε 15 λεπτά.

Το AMR επικοινωνεί με κάθε έξυπνο μετρητή μία φορά κάθε 24 ώρες χρησιμοποιώντας GPRS για τη συλλογή μετρητικών δεδομένων και αρχείων ιστορικού μετρήσεων.

Οι περισσότεροι καταναλωτές ΧΤ διαθέτουν ηλεκτρομηχανικούς μετρητές, οι οποίοι μετράνε ενεργό και σε κάποιες περιπτώσεις άεργο καταναλισκόμενη ενέργεια.

Περίπου 200.000 έξυπνοι μετρητές είτε με GSM/GPRS/3G επικοινωνία ή με PLC μέσω συγκεντρωτών δεδομένων σε υποσταθμούς, αναμένεται να τοποθετηθούν σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και οικιακούς πελάτες ΧΤ ως πιλοτική εφαρμογή της τεχνολογίας. (Καθυστέρηση στο πιλοτικό)

3. Σύστημα Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων (Meter Data Management System, MDMS)

Για επικύρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου φορτίου μετρητικών δεδομένων.

4. Πληροφοριακό Σύστημα Πελατών

το οποίο καλύπτει τις λειτουργίες που σχετίζονται με τους πελάτες, τη συλλογή βασικών πληροφοριών, όπως οι συμβάσεις, τα αιτήματα  για παροχή υπηρεσιών, καθώς και λειτουργίες συλλογής παραπόνων από τους πελάτες. 

5. Σύστημα Διαχείρισης Διακοπών (Outage Management System, OMS)

Για τον εντοπισμό της διακοπής στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την επαλήθευση αυτής, καθώς και την επαλήθευση επαναφοράς της ορθής λειτουργίας του δικτύου.

6. Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Geographic Information System, GIS)

Αρχικά σχεδιασμένο για τη συλλογή, ανάλυση, διαχείριση και απεικόνιση χωρικών και γεωγραφικών δεδομένων δικτύου. Μπορεί να συνεργαστεί με άλλα συστήματα και τεχνολογίες που αφορούν τη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου, όπως τα DMS-SCADA, CIS κτλ.

7. Στοιχεία Δικτύου Διανομής

Έξυπνοι μετρητές, Ελεγκτές Αποκεντρωμένης Παραγωγής/ Κατανεμημένων Ενεργειακών Πόρων, Συγκεντρωτέ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ?

Έχετε απορίες για το έργο, τα εργαλεία ή τις πιλοτικές εφαρμογές του? Ρωτήστε μας!